Privacy policy

Latest revision date: 2020-08-01

Newest additions:


Privacybeleid T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’

Persoonsgegevens die T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of de Technische Universiteit Eindhoven toestemming heeft gegeven deze aan ons te verstrekken.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. TU/e ID-nummer
 2. Voor-, achternaam en initialen
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum
 5. Geboorteplaats
 6. Adresgegevens
 7. Telefoonnummer
 8. E-mailadres

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonische gesprekken.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt gegevens over uw en onze activiteiten op onze website.

De website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ volgens u wel informatie heeft verzameld van een minderjarige, gaan wij ervan uit dat u contact met ons opneemt via info@tsvjapie.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Waarom verzamelt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ persoonsgegevens?

 1. Met uw persoonsgegevens handelt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ uw betalingen af.
 2. Met uw persoonsgegevens verzendt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ u mailings van de verenging of namens bedrijven en/of het verenigingsblad en/of andere correspondentie.
 3. Met uw persoonsgegevens maakt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ het mogelijk dat u een account aanmaakt en gebruik kunt maken van onze diensten.

Verspreidt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ persoonsgegevens?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt uw persoonsgegevens voor de organisatie van interne activiteiten en hiervoor kunnen interne organiserende partijen gebruik maken van uw gegevens. Voor een aantal activiteiten zoals reizen en (bedrijfs-)excursies heeft T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ meer gegevens van u nodig. Door uzelf in te (laten) schrijven voor de activiteit geeft u aan bereidt te zijn deze gegevens te delen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ vraagt enkel gegevens die benodigd zijn voor een activiteit en niet om uw dossier aan te vullen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ streeft ernaar om gegevens die niet meer tot nut zijn te verwijderen.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen vraagt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ om uw toestemming om uw gegevens met een derde te delen.

Hoe brengt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ het gebruik van eigen websites inzichtelijk?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden opgeslagen op uw apparaat. De cookies die T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door het verbieden van cookies, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de (online) diensten van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verwerkt via Google Analytics gegevens over het gebruik van haar websites. Deze informatie bevat onder andere uw IP-adres, klikgedrag en welke pagina’s u heeft bezocht. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ verzamelt deze gegevens om haar diensten te verbeteren.

Kan ik mijn gegevens bij T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ inzien, verwijderen of aanpassen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het inzien, corrigeren of verwijderen niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tsvjapie.nl. Om uw identiteit van afstand te kunnen verifiëren, kan T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien u deze kopie toezendt maakt u uw Burgerservicenummer, machine readable zone, document nummer en pasfoto onleesbaar. U kunt voor een verzoek T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ ook bezoeken tijdens de openingstijden. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ bereiken met de contactgegevens welke verstrekt worden op haar websites.

Hoe beschermt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ mijn persoonsgegevens?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ hecht waarde aan de bescherming van uw en haar (persoons-) gegevens. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ doet alles in haar macht om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u vermoedt dat T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ uw of haar (persoons-) gegevens niet goed beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dient u contact op te nemen met het T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ via info@tsvjapie.nl of via telefoon.

Hoe gaat T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ om met foto’s?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ maakt foto’s gedurende haar activiteiten van de aanwezige personen, activiteiten en/of objecten. Een selectie van de gemaakte foto’s wordt gepubliceerd op de website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’. De foto’s op de website zijn gedeeltelijk publiekelijk te zien, of te zien na het inloggen. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ bewaart en archiveert de gemaakte foto’s bij een activiteit. De foto’s die op de website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ staan, kunnen ook gebruikt worden voor het bestuurlijke jaarverslag, het eindverslag van een studiereiscommissie verbonden aan T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ en een almanak met namen van leden van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’. Ook kunnen de foto’s door T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ gebruikt worden voor fysiek promotiemateriaal binnen de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e. Door op een activiteit aanwezig te zijn, gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s waarop u afgebeeld staat. Indien een gepubliceerde foto naar uw mening niet thuis hoort op de website van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’, kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur van T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’.

Welke persoonsgegevens gebruikt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ voor boekenverkoop?

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ faciliteert de boekenverkoop voor haar leden. Deze boekenverkoop wordt gedaan in samenwerking met Studystore. Voor deze boekenverkoop ontvangt T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ de volgende (persoons-)gegevens van Studystore:

 1. Voor-, achternaam en initialen
 2. E-mailadres
 3. Ordernummer
 4. Aangeschafte artikelen
 5. Status van de bestelling
 6. Besteldatum

Hoe gebruikt T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' de Japiecam?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' heeft een webcam in gebruik tijdens openingstijden waarmee een gedeelte van de Japiekamer (STW 0.25) zichtbaar wordt gemaakt op de website van T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'. Deze livestream is alleen zichtbaar voor leden als ze zijn ingelogd op de website van T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'. De livestream wordt niet door T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' opgenomen.


Privacy policy T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’

Personal information that T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ collects

T.S.V. ’Jan Pieter Minckelers’ processes personal information provided by you since you make use of our services and/or because you handed them personally to us, or the Eindhoven University of Technology granted us access to collect these.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ collects the following personal information:


 1. TU/e ID-number
 2. First name, family name and initials
 3. Gender
 4. Date of birth
 5. Place of birth
 6. Address information
 7. Phone number
 8. Email address

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ collects additional personal information provided by you, for example by creating an account for this website, or in correspondence and phone calls.

T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ processes information of you and our activities on our website.

The website of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ does not have the intention to collect information of website visitors who are younger than 16 years, unless they have the consent of their parents or custodian. T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ can, however, not check whether a website visitor is 16 years of age. In the case that you think T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ is collecting information of a minor, we rely upon you to contact us at info@tsvjapie.nl so that we can delete this information.

Why does T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ collect personal information?

 1. With your personal information T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ handles payments.
 2. With your personal information T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ can send you mailings of this association on behalf of companies, and/or the association’s magazine, and/or other correspondence.
 3. With your personal information T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' makes it possible to create an account and use our services.

Does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' distribute personal information to third parties?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' uses your personal information for the organizing of activities for the association, and making it possible for the parties involved in the organizing to make use of these personal information. For a number of activities, such as trips or (company) excursions, T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' needs more information of you. By subscribing yourself to an activity you indicate to be willing to share this information. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' only asks information required for an activity and not to fill up a file. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' strives to delete information that is not of use anymore.

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' only provides information to third parties and only when the execution of any agreement requires it or when you have to satisfy obligations by law. In all other cases T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' first asks permission to share your information to a third party.

How does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' make her own website insightful?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' uses technical cookies, functional cookies and analytical cookies that do not violate your privacy. These cookies are stored on your device. The cookies that T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' uses are of utmost importance for correct technical functioning of the website and your ease of use. Cookies make the website function correctly and remember your preferences. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' can also optimize the website using these. You can unsubscribe to cookies by changing the settings in your internet browser so that it does not store cookies anymore. By prohibiting cookies, it can be that you are not able to use the (online) services of T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'.

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' processes information about her websites through Google Analytics. This information consists amongst others of your IP-address, clicking behavior, and which pages you visited. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' collects these data to improve her services.

Can I see, delete or change personal information at T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'?

You have the power to see, correct or delete your personal information. You can do this through the personal settings of your account. If you do not succeed in seeing, correcting or deleting information through theses settings or if you have different questions/remarks regarding information processing, you can send a specific request to info@tsvjapie.nl To remotely verify you identity, T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' can ask you for a copy of your proof of identity. If you send this information, you must make your social security number, machine readable zone, document number and your picture unreadable. For any request you can also visit T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' during opening hours. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' will react to your request as fast as possible, but at the latest within four weeks. You can also contact T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' with the contact information on her website.

How does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' protect my personal information?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' values the protection of you and her (personal) information. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' will do everything within her power to counteract misuse, loss, unauthorized access, undesired publication or unauthorized changes. If you suspect that T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' does not secure your or her (personal) information or if there are indications of misuse, you need to contact T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' either at info@tsvjapie.nl or phone.

What does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' do with pictures?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' makes pictures during her activities of the present people, activities and/or objects. A selection of these pictures will be published on the website of T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'. The pictures of the website are partially public or only visible after logging in. T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' stores and archives the pictures made at activities. The pictures that are published on the website of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’, can also be used for the board’s annual report, the final report of a study tour committee connected to T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ and an almanac containing also the names of the members of T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’. Aside from this, the pictures can also be used for physical promotion material distributed in the department of chemical engineering of the TU/e. By being present at an activity, you agree on publication of the pictures in which you are. If a published picture dos not belong on the website of T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers', you can tell this to the board of T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'.

Which personal information does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' use for book sales?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' facilitates book sales to her members. These book sales are done in cooperation with Studystore. For these book sales T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' receives the following (personal)information of Studystore:

 1. First name, family name and initials
 2. Email address
 3. Order number
 4. Purchased products
 5. Status of the order
 6. Date of ordering

How does T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' use the Japiecam?

T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' has a webcam that is used during service hours making the Japiekamer (STW 0.25) partially visible on the website of T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'. This livestream is only accessible to members after they logged into the T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' website. The livestream is not recorded by T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'.