~English below~

Structuur van onderwijs en bestuur in de universiteit

Het begrijpen van hoe het onderwijs en het besturen van de universiteit werkt, is niet gemakkelijk. De structuur is redelijk complex. Echter is het wel mogelijk voor veel studenten om bij te dragen aan educatieve en politieke zaken. Vaak zijn dit leuke studentenbaantjes, waardoor je dus iets leuks kan doen en zelfs betaald krijgt. Het probleem is dat veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen en wat de mogelijkheden allemaal zijn. Op deze pagina staat uitgelegd hoe het allemaal werkt.

Structuur

Onderwijs

OC-ST

De OC-ST is de opleidingscommissie van de faculteit Scheikundige Technologie. Vanuit Japie neem de Coördinator Onderwijs van het bestuur altijd plaats in de OC-ST. Daarnaast zitten hier nog vijf andere studenten in en zes docenten. Evenveel studenten als docenten dus! De OC-ST vergadert één keer per maand over allerlei zaken aangaande het onderwijs. Zo worden nieuwe vakken of aanpassingen aan vakken hier goedgekeurd. Ook wordt in de OC-ST de OER (Onderwijs en Examenregelingen) vastgesteld. In de OER staan alle regels en afspraken met betrekking tot het onderwijs en (het afnemen van) tentamens.

JPC-B en JPC-M

De JPC (Joint Program Committee) is een soort overkoepelende opleidingscommissie voor alle opleidingen op de TU/e. De JPC is opgesplitst in de Bachelorkamer (JPC-B) en Masterkamer (JPC-M) In de JPC-B én de JPC-M zit één student- en docentvertegenwoordiger van elke afzonderlijke opleidingscommissie. In de JPC-B zitten enkel bachelorstudenten en in de JPC-M zitten enkel masterstudenten. Dit betekent dat er in elke afzonderlijke kamer zo’n 20 tot 25 leden zitten. In de JPC worden TU/e brede zaken aangaande het onderwijs besproken. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als het deel van de OER dat gemeenschappelijk is voor alle opleidingen, een nieuwe opzet voor bijvoorbeeld de basisvakken of de onderwijsvisie van de TU/e in de toekomst. De JPC-B komt elke maand bijeen en de JPC-M ontmoet elkaar minder vaak.

Collegevolggroep (CoVo)

Een CoVo is een groep studenten, aangesteld door de coördinator onderwijs van Japie in samenspraak met een docent, die vanaf de eerste week feedback geeft op lopende vakken aan de docent. Meestal is dit bij nieuwe vakken of bij vakken die wat extra aandacht nodig hebben. Op deze manier kan er vanaf het begin van het kwartiel feedback gegeven worden op vakken, zodat er tijdens het lopende kwartiel al eventuele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en de feedback niet pas na het jaaroverleg komt.

Bestuurlijk

FB-ST

Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan, de directeur bedrijfsvoering en de vice-decaan. Momenteel zijn dit Emiel Hensen, Laurent Nelissen en Kitty Nijmeijer. Het faculteitsbestuur heeft de algemene leiding over de faculteit ST, zowel op gebied van onderzoek als onderwijs. De financieel directeur en de opleidingsdirecteur adviseren het FB-ST, ook is er een studentadviseur.

FR-ST

De faculteitsraad is een medezeggenschaps orgaan voor studenten en medewerkers. Zij vergaderen samen en bovendien eens per maand met het faculteitsbestuur. Bij sommige belangrijke besluiten heeft de raad ook instemmingsrecht, dat betekend dat zij het er mee eens moeten zijn voor het besluit doorgang vindt. Als je interesse hebt om in de raad plaats te nemen, kun je je verkiesbaar stellen. Hiervoor kun je contact opnemen met de vice-voorzitter van de raad.

UR

De universiteitsraad is een medenzeggenschaps orgaan voor studenten en medewerkers van alle faculteiten. Zij praten over TU/e brede zaken, zoals huisvesting, het Bachelor College, nummerus fixus en nog veel meer. De studenten in de universiteitsraad komen uit verschillende fracties, een soort politieke partijen. De verschillende leden hebben elk hun eigen portefuille aan onderwerpen.

CvB

Het college van bestuur stuurt de universiteit aan, zowel op gebied van onderzoek als onderwijs, maar ook in praktische zaken. Het college van bestuur bestaat uit de voorzitter, de rector magnificus en de vice-voorzitter. Ook heeft het college van bestuur een secretaris.


Structure of education and governance on the university

Understanding how the education and management of the university works is not easy. The structure is fairly complex. However, it is possible for many students to contribute to educational and political issues. These are often nice student jobs, so you can do something fun and even get paid. The problem is that many people don't know where to start and what the options are. This page explains how it all works.

Structuur

Education

PD-ST

The OC-ST is the study program committee of the Department of Chemical Engineering and Chemistry. From Japie the coordinator of educational affairs from the board always takes place in the OC-ST. In addition, there are five other students and six teachers. So as many students as teachers! The OC-ST meets once a month on all kinds of matters concerning education. For example, new courses or changes to courses are approved here. The OER (Education and Examination Regulations) is also established in the OC-ST. The OER contains all rules and agreements with regard to education and (the taking of) exams.

JPC-B and JPC-M

The JPC (Joint Program Committee) is a kind of umbrella training committee for all courses at TU/e. The JPC is split into the Bachelor's room (JPC-B) and Master's room (JPC-M). Both the JPC-B and the JPC-M have one student and teacher representative from each individual program committee. There are only Bachelor's students in the JPC-B and only Master's students in the JPC-M. This means that there are around 20 to 25 members in each separate room. TU/e broad issues concerning education are discussed in the JPC. This includes matters such as the part of the OER that is common to all programs, a new set-up for, for example, the basic subjects or the educational vision of the TU/e in the future. The JPC-B meets every month and the JPC-M meets less frequently.

Lecture follow-up group (CoVo)

A CoVo is a group of students, appointed by the coordinator of educational affairs of Japie in consultation with a teacher, who gives feedback on current courses to the teacher from the first week. This is usually the case with new courses or courses that require some extra attention. In this way feedback can be given on courses from the start of the quartile, so that any improvements can be made during the current quartile and that the feedback does not come only after the cohort consultations.

Governance

FB-ST

The departmental board consist of a dean, the managing director and the vice-dean. At the moment these are Emiel Hensen, Laurent Nelissen and Kitty Nijmeijer. The departmental board does the general management of the department of Chemical Engineering and Chemistry, both for research and education. The adjunct director and educational director give advice to the board, and there is also a student advisor.

FR-ST

The departmental council is a participation council for students and staff. They have meetings together and furthermore they meet with the departmental council once a month. For some important decisions, the council has the right of consent, this means that they should agree before the decision can go through. If you are interested in joining the council, you can put yourself up for elections. For this, you should contact the vice-president of the council.

UR

The university council is a participation council for students and staff of all departments. They talk about university broad cases, such as housing, the Bachelor College, nummerus fixus and many more subjects. The students in the university council are organized in different fractions, which are similar to political parties. The members of the university council each have their own portfolio of subjects.

CvB

The executive board of the university is responsible for all university matters, in research as well as in education and in practical matters. The executive board consists of the president, the rector magnificus and the vice president. The executive board also has a secretary of the university.